Klimentská 1216/46
Praha 1, Nové Město

+420 732 682 544
lencova.veronika@seznam.cz

Chcete umět finanční analýzu opravdu dobře?

FINANČNÍ ANALÝZA – KROK PO KROKU AŽ K SOUHRNNÝM ANALÝZÁM


Analyzka kniha2Na jaké otázky si společně odpovíme:

 • Co je finanční analýza a k čemu slouží?
 • Jaké informace můžeme ihned vyčíst ze základních účetních výkazů?
 • K čemu jsou poměrové ukazatele vhodné?
 • Jak pracovat s případnými odchylkami těchto ukazatelů?
 • Jaké zákonitosti a mechanismy fungují v rámci optimalizace?
 • Co vlastně skutečně znamená finanční stabilita?

IMG_0089 Co ještě se v knize dozvíte?

 • poskytnout ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního výkonosti firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy
 • volba vhodný KPI (Key Perfromance Idicators) s vazbou na výkonnost firmy
 • přístupy k finanční analýze
 • řízení nákladů
 • zdroje finanční analýzy
 • úhly pohledu finančního analytika
 • podílové ukazatele
 • vK finanční analýzeyhodnocování vztahu nákladů, tržeb a zisku
 • výpočet různých ukazatelů
 • cash flow jako základní nástroj pro finanční řízení
 • předpoklady pro finanční řízení
 • jak a kde nacházet volné finanční zdroje
 • Balanced scorecard – je to ideální propojení mezi finanční analýzou a také nefinančními ukazately

Základní termíny finanční analýzy

 • podstata a postup finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu
 • finanční výkazy v ČR a jiných zemích (profit and loss, balance sheet, cash flow)
 • struktura aktiv a pasiv
 • struktura výkazu zisku a ztrát, jejich omezení, praktické procvičení.

financni-analyza-ukazatele

Metody finanční analýzy

 • interpretace zjištěných hodnot
 • trendová a strukturální analýza a jejich vypovídací schopnost
 • praktické využití.

Rozdílové ukazatele likvidity

 • ČPK, ČPP, ČPPF
 • praktické procvičení
 • ukazatele hospodářského výsledku zisku a jeho pojetí ve výkazu zisku a ztrát v ČR
 • úrovně zisku pro účely finanční analýzy – EBIT, EBT, EAT
 •   přidaná hodnota.

Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA)

 • jejich využití ve finanční analýze
 • problémy jejich výpočtu a využití
 • praktické příklady
 • další ukazatele na bázi údajů finančních výkazů.

POMĚROVÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY:

Poměrové ukazatele a jejich význam

 • ukazatele rentability (profitability ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE
 • jejich praktický výpočet a interpretace
 • praktické procvičení.

Ukazatele likvidity (liquidity ratios):

Cash ratio, quick ratio, current ratio – praktické procvičení.

Ukazatele aktivity (asset utilization ratios)

 • rychlost obratu
 • doba obratu
 • obratový cyklus peněz
 • ukazatele krytí stálých aktiv
 • praktické procvičení.

Ukazatele zadluženosti (debt ratio)

 • ukazatele věřitelského rizika (debt ratio)
 • koeficient samofinancování (equity ratio)
 • ukazatele dluhové schopnosti podniku (interest coverage, debt service coverage).

SOUSTAVY POMĚROVÝCH UKAZATELŮ – BONITNÍ MODELY:

Soustavy ukazatelů, Du Pontův rozklad ukazatelů, praktický příklad.
Bankrotní a bonitní modely finanční analýzy hodnotící likviditu ve společnosti, Altmanův model Z-score, Index důvěryhodnosti, Kralickův Quick test, praktické příklady.

Jak poznáte, že tuto knihu opravdu potřebujete?

Zkuste si udělat tento test č.1

TEST 1 – Účetní výkazy ( i více odpovědí může být správných)

1. Náklady jsou:

a)

Peněžně vyjádřená spotřeba výrobních faktorů
b) Úbytek peněžní hotovosti podniku
c) Veškeré částky odeslané z podniku
d) Peněžní prostředky vydané podnikem za příslušné období
 
2. NOPAT je:

a)
Provozní zisk po zdanění
b) Zisk před úroky a zdaněním
c) finanční zisk před zdaněním
d) Provozní zisk před zdaněním
 
3. Mezi dlouhodobými nehmotný majetek nepatří:

a)

Pohledávky
b) Software
c) Patenty
d) Pozemky
 
4. Který dlouhodobý hmotný majetek není odepisován?

a)

Dobytek
b) Pozemky
c) Stavby
d) Stroje v 1. odpisové skupině
 
5. Která položka nepatří do vlastního kapitálu?

a)

Nerozdělený zisk minulých let
b) Fondy ze zisku
c) Závazky k vlastním zaměstnnacům
d) Výsledky hospodaření běžného účetního období
 
6. Jaký je vztah aktiv a pasiv v podniku?

a)

V případě nedostatku kapitálu může být aktiv více než pasiv
b) Bilanční rovnice říká, že suma aktiv = suma pasiv
c) V případě nadbytku kapitálu může být pasiv více než aktiv
d) Cizí kapitál = vlastní kapitál
 
7. Označte příjem, který určitě není výnosem podniku

a)

Platba za výrobky v hotovosti
b) Nový úvěr
c) Odpisy
d) Obdržené úroky
 
8. Označte náklad, který určitě není výdajem podniku?

a)

Mzdy
b) Placené úroky
c) Odpisy
d) Spotřeba energie
 
9. S čím lze souhlasit
a)
Čistý zisk je vždy větší než cash flow, protože zahrnuje i nezaplacené peníze
b) Cash flow je vždy větší než čistý zisk, protože jsou v něm kromě zisku i odpisy
c)
Cash flow může být větší i menší než čistý zisk
 
10. Cash flow lze zvýšit:

a)

Snížením peněz na běžném účtu
b) Splacením úvěru
c) Zvětšením pohledávek
d) Nezaplacením odpisů
e) Snížením stavu zásob
 
11. Přípustná operace v účetnictví může:
a) Zvýšit jednu položku aktiv a snížit stejně jinou položku aktiv, suma aktiv se nemění
b) Snížit sumu v pasivech a zvýšit v aktivech
c) Zvýšit sumu v pasivech a snížit v aktivech
d) Zvýšit sumu v aktivech i pasivech o stejnou částku

 

 Správné odpovědi: 1a, 2a, 3ad, 4b, 5c, 6b, 7b, 8c, 9c, 10e, 11 ad

 

TEST 5 – Finanční analýza ( i více odpovědí může být správných)


1.

Ukazatel ekonomické přidané hdonoty EVA

a)
Slouží k výpočtu daně z přidané hodnoty
b) Pracuje s účetním ziskem
c) Pracuje s ekonomických ziskem
d) Slouží k výpočtu hodnoty pro výplatu dividend
 
2. Ukazatel rentability vyjadřují

a)

Schopnost podniku dosahovat zisku
b) Schopnost podniku splácet závazky
c) Efektivnost využívání podnikových finančních zdrojů
d) Schopnost podniku pronajímat majetek jiným subjektům
 
3. Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku:

a)

Dosahovat zisku
b) Splácet závazky
c) Dosahovat cash flow
d) Využívat majetek
 
4. Altmanův index je:

a)

Souhrný
b) Bankrotní
c) Bonitní
d) Používaný pro WACC
 
5. Běžná likvidita se spočítá jako:

a)

Oběžná aktiva/dlouhodobé závazky
b) Finační majetek/krátkodobé závazky
c) Oběžná aktiva/krátkodobé závazky
d) Oběžná aktiva/závazky
 
6. Úrokové krytí se spočítá jako:

a)

úroky/úročený kapitál
b) čistý zisk/úroky
c) EBIT/EAT
d) EBIT/úroky
 
7. Obrat aktiv:

a)

Je vždy větší než obrat pohledávek
b) Je vždy menší než obrat pohledávek
c) Nelze určit, jaký je jeho vztah k obratu pohledávek
d) Se spočítá jako tržby/aktiva
 
8. EVA se spočítá jako:

a)

NOPAT + C x WACC
b) EAT – EBIT
c) NOPAT – C x WACC
d) EBIT – WACC
 
9. Obrat aktiv závisí na velikosti:

a)

Podnikových aktiv
b) Podnikového zisku
c) Tržeb
d) Úrokové míry z cizího kapitálu
 
10. Bankrotní modely, např. Altmanovo Z-skore:

a)

Předpovídají s jistotou krach firmy
b) Jejich výsledky jsou závislé na výkonnosti firmy
c) Jejich výsledky nejsou závislé na výkonnosti firmy
d)

 

jejich výsledky jsou závislé na finační stabilitě z hlediska struktury používaného kapitálu
   
11. Firma, která používá konzervativní způsob financování, má:
a) Více vlastního kapitálu než kapitálu
b) Vždy stejný EBIT jako EAT
c) Vysoké hodnoty úrokového krytí
d) Méně dlouhodobého majetku než dlouhodobého kapitálu
e) Více dlouhodobého majetku než dlouhodobého kapitálu
f) Vždy kladný čistý pracovní kapitál
 
12. Která ze zmíněných situací může nastat?

a)

EAT = EBT
b) EBIT = EBT
c) NOPAT > EAT
d) C>EAT
e) EAT> aktiva
f) tržby< aktiva
 
13. Od ukazatele přidaná hodnota na zaměstnance požadujeme, aby jeho hodnota:

a)

Byla kladná
b) Byla větší než přůměrná mzda ve firmě
c) Byla menší než průměrná mzda ve firmě
d) Rostla
e) Klesala
 
14. Jaká by neměla být hodnota ukazatele úrokového krytí?

a)

> 9
b) < 1
c) < 0
d) záporná

 Správné odpovědi: 1c, 2ac, 3b, 4ab, 5c, 6d, 7bd, 8c, 9ac, 10bd, 11df, 12abcdef, 13abd, 14 bcd 

Objednávkový formulář


Kreativní managment - Cena: 444,- Kč

11 kroků, kterými posunete firmu výš - Cena: 444,- Kč

Chcete umět finanční analýzu opravdu dobře? - Cena: 444,- Kč

Myšlenkové mapy v podnikání - Cena: 444,- Kč

Myšlenkové mapy v 5 krocích - Cena: 444,- Kč


[recaptcha size:compact]