Kurz finanční analýza (krok za krokem)

Můj cíl je poskytnout Vám ucelený pohled na finanční zdraví firmy a dokonalou interpretaci výsledků finanční analýzy

10.000 Kč

·         důraz je kladen na významu cash flow a zejména hodnocení budoucího finančního vývoje firmy

·         přístupy k finanční analýze

·         řízení nákladů

·         zdroje finanční analýzy

·         úhly pohledu finančního analytika

·         podílové ukazatele

·         vyhodnocování vztahu nákladů, tržeb a zisku

·         výpočet ukazatele ROI

·         cash flow jako základní nástroj pro finanční řízení

·         předpoklady pro finanční řízení

·         jak a kde nacházet volné finanční zdroje

·         Balanced scorecard - je to ideální propojení mezi finanční analýzou a také nefinančními ukazately

 
 Základní termíny finanční analýzy
·         podstata a postup finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu
·         finanční výkazy v ČR a jiných zemích (profit and loss, balance sheet, cash flow)
·         struktura aktiv a pasiv
·         struktura výkazu zisku a ztrát, jejich omezení, praktické procvičení.

Metody finanční analýzy
 • interpretace zjištěných hodnot
 • trendová a strukturální analýza a jejich vypovídací schopnost
 • praktické využití. 

Rozdílové ukazatele likvidity
·         ČPK, ČPP, ČPPF
·         praktické procvičení
·         ukazatele hospodářského výsledku zisku a jeho pojetí ve výkazu zisku a ztrát v ČR
·         úrovně zisku pro účely finanční analýzy - EBIT, EBT, EAT
·         přidaná hodnota.

Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA)
• jejich využití ve finanční analýze
• problémy jejich výpočtu a využití
• praktické příklady
• další ukazatele na bázi údajů finančních výkazů.

POMĚROVÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY:
Poměrové ukazatele a jejich význam
• ukazatele rentability (profitability ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE
• jejich praktický výpočet a interpretace
• praktické procvičení.

Ukazatele likvidity (liquidity ratios):
Cash ratio, quick ratio, current ratio - praktické procvičení.

Ukazatele aktivity (asset utilization ratios)
• rychlost obratu
• doba obratu
• obratový cyklus peněz
• ukazatele krytí stálých aktiv
• praktické procvičení.

Ukazatele zadluženosti (debt ratio)
• ukazatele věřitelského rizika (debt ratio)
• koeficient samofinancování (equity ratio)
• ukazatele dluhové schopnosti podniku (interest coverage, debt service coverage).

SOUSTAVY POMĚROVÝCH UKAZATELŮ - BONITNÍ MODELY:
Soustavy ukazatelů, Du Pontův rozklad ukazatelů, praktický příklad.
Bankrotní a bonitní modely finanční analýzy hodnotící likviditu ve společnosti, Altmanův model Z-score, Index důvěryhodnosti, Kralickův Quick test, praktické příklady.

Kurz je určen pro:ekonomy, i neekonomy
Maximální počet uchazeců10
Kurzem už prošlo:654 lidí
Hodnocení kurzu:1,4

Poslat dotaz

Mám zájem o kurz finanční analýzy krok za krokem

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.