Klimentská 1216/46
Praha 1, Nové Město

+420 732 682 544
lencova.veronika@seznam.cz

  1. Swot analýza – Tak jak ji možná neznáte…

obrazek-hezke-swot

Silné stránky – Strengths

– firma je zavedená (činná 10 let) s dobrou pozicí na trhu (z hlediska povědomí zákazníků, nikoliv z hlediska dostatečného fungování uvnitř firmy)

– poloha blízko dálnice (snadná dostupnost z hlediska logistických záležitostí)

– nadprůměrný výrobek, vysoký zájem o výrobek, nízká úroveň konkurence

– schopnost provést technická řešení na základě požadavků zákazníka

– vlastní prostory

– výborná finanční situace.

Společnost dosahuje zisku především díky včasnému vstupu s kvalitním výrobkem na trh. Podnikání ve vlastních prostorách již nezatěžuje firmu nájemným, blízkost Prahy je jednoznačně klad z logistického i obchodního hlediska. Finanční situace je silné “plus” firmy MOJE A MOJE, s. r. o.

Slabé stránky – Weaknesses

– nedostatky v řízení (organizační struktura, nejasné pravomoci)

– špatná koordinace výroby, nedostatečný systém skladování a evidence

– není zaveden elektronický systém nákupu a skladování

– problém se sledováním novinek a vývoje (přetížený technický útvar)

– hygienické podmínky neodpovídající normám, – nedostatečná výrobní kapacita, – absence systému průběžné kontroly výroby

– využívání příležitostných, neodborných zaměstnanců (brigádníků), zvýšená nárazová potřeba kontroly kvality odvedené práce, častý vznik zmetků

– špatná komunikace mezi pracovníky na horizontální i vertikální úrovni

– žádné vzdělávací programy

– nízká zainteresovanost pracovníků

– velmi dlouhé směny (přetěžování pracovníků)

– absence oddělení marketingu a marketingových specialistů

– špatná znalost zahraničních trhů (žádný specialista), překladatel není vyhovující řešení pro zahraniční obchod

– nedostatečné právní služby

– žádný systém stanovení ceny (jen úsudek majitele, chybí kalkulace, nákladové účetnictví)

Příležitosti – Opportunities

– možnost důsledně rozvinout zahraniční obchod při získání marketingových specialistů, exportní potenciál

– rozšíření výrobních kapacit, možnost dosáhnout vyššího potenciálu pro uspokojení poptávky v kratším termínu a větším množství

Nebezpečí – Threats

– lokalita s nízkou nezaměstnaností, problém při shánění potřebných pracovníků

– specialistů,

– existuje prostor pro realizaci případné konkurence s dobře fungujícím marketingovým oddělením

– vznik ztrát díky špatné organizaci zahraničního obchodu (absence specialisty), popřípadě totální selhání expanze v této oblasti

– možné postihy od státních orgánů z důvodu porušování norem a předpisů

Firma MOJE A MOJE, s. r. o. má dobrý výrobek a dosahuje zisku, ale organizační schopnosti manažerů jsou podprůměrné. Firma se nesmí bát přistoupit k razantnějším krokům ohledně reorganizace, jinak se může snadno stát outsiderem.

Informační vakuum

– nedostatek informací o situaci na trhu (existence a síla konkurence),

– nedostatek informací o technických novinkách,

– nedostatečný přehled o legislativě,

– nedostatečná informovanost zaměstnanců o obecných tendencích rozvoje a nasměrování firmy, o jejich cílech.

 

 

  1. Které změny doporučuji ve firmě provést?

Systém řízení ve firmě je neúnosný. Z toho důvodu je třeba udělat rozsáhlou reorganizaci organizační struktury, která by přesněji vymezila náplň práce jednotlivých pracovníků a určila by přesně zodpovědnost za konkrétní případy tak, aby nedocházelo k přetížení ani na jedné úrovni, jak je tomu za současného stavu. Strategické plánování by mělo být tvořeno na základě doporučení a podkladů ze strany vedoucích manažerů jednotlivých útvarů a schvalováno majitelem.

– Právní záležitosti outsourcovat na externí firmu (jeden příbuzný není vyhovující)

– Firma se takto může vyhnout pokutám a případným soudním poplatkům při zbytečných přích, které by se mohly v obchodním styku vyskytnout a proti kterým firma není právně dostatečně zajištěna.

– Rozšířit technický útvar o cca 2 pracovníky, kteří by se zabývali sledováním vývoje na trhu (konkurence) a vývoje novinek u dodavatelů a návrhy na modernizaci.

– Zachovat funkci vedoucího výroby a přijmout specialistu na management kvality ve výrobě, získat opět dispečera výroby a zásobovače, organizovat pracovníky výroby do týmů s určitou autonomií a odpovědností za dodržení kvality, termínů a pořádku na pracovišti (motivovat prémiemi, vyhodnocováním nejlepších týmů atp.).

– Vytvořit personální oddělení, které by zavedlo systém získávání, formování, rozvoje, motivace, identifikace a hodnocení pracovníků (možnost opět ze začátku outsourcovat na externí specializovanou firmu, která by vytvořila základní koncepci personální politiky.).

– Utvořit marketingové a obchodní oddělení, které by na bázi týmových vztahů zajišťovalo propagaci, analýzy trhu a kompletní odbyt ve vnitrozemí i v zahraničí (vyhledávání potenciálních zákazníků a jejich získávání, udržování stávajících kontaktů, poprodejní servis atd.). Možností je přijmout mladé lidi se znalostmi jazyků a motivované zázemím firmy se slibnou budoucností, kterou by významnou měrou pomáhali tvořit. Pracovníci zahraničního obchodu by měli za úkol najít distribuční partnery v zahraničí, jednat s nimi a dále udržovat kontakt a rozvíjet spolupráci. Tito partneři by pro firmu dále vyhledávali zákazníky a pomáhali s vývozem a realizací plateb, na základě smluvně stanovené provize. Vedoucím marketingového a obchodního oddělení by mohl být sám majitel vzhledem k dosavadním účastem při jednáních.

– Vytvořit oddělení finanční a ekonomické, které by obsahovalo útvar účetnictví, finančního a ekonomického plánování (tvorba kalkulací v koordinaci s útvarem výroby, vypracování rozpočtů atd.).

 Zřejmě není dán dostatečný prostor pro seberealizaci zaměstnanců, což dokazuje odchod dvou zaměstnanců na důležitých pracovních funkcích.

Nutné je vytvořit vhodný systém informačních toků ve firmě tak, aby se pracovníci mohli ztotožnit s podnikovými cíli a identifikovali se s firmou:

– majitel sám by měl primárně absolvovat potřebné kurzy ekonomiky a managementu,

– zavést více směn, přibrat pracovníky a zkrátit pracovní dobu na standardní délku,

– získat pracovníky s odborným osvědčením pro práce, u kterých se to vyžaduje, popř. umožnit současným pracovníkům dané osvědčení získat,

– utvořit pracovní týmy s určitou autonomií a odpovědností za dodržení kvality, termínů a pořádku na pracovišti (ve výrobě), zvolit vhodný motivační program, vyhlásit prémie, vyhodnocování nejlepších týmů a pracovníků,

– vybavit pracovníky ve výrobě jednotným pracovním firemním oblečením s patřičnými ochrannými prvky, zajistit další ochranné pomůcky (v souladu s normami),

– finanční situace firmy je velmi dobrá, proto by se mělo investovat především do vzdělání. Tím by si firma dlouhodobě zajistila vyšší kvalitu práce a spokojenost zaměstnanců.

Restrukturalizace výroby – zavedení informačních technologií do kanceláří a do výroby, včetně zavedení precizního systému evidence výrobků je klíčový předpoklad pro další nezbytné rozšiřování výrobních kapacit a pro očekávané rozšíření řad zaměstnanců.

– Kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků v regionu by stála za prozkoumání možnost vystavět rozšířený provoz v jiném regionu, který by splňoval hlediska nejen dostupnosti lidských zdrojů, ale i odbytové příležitosti a případné blízkosti dodavatelů.

– Nabídnout takové podmínky (plat, ubytování, jiné bonusy), aby byla nabídka zaměstnání lákavější než u jiných firem v regionu.

– Nutností je zavedení norem a kalkulací ve výrobě z důvodů výše uvedených (rozšiřování výroby, noví zaměstnanci), ale i z důvodu zbytečného přetěžování top managementu, který se namísto jednoduchým výpočtům bude věnovat činnostem strategického rázu.

– Řešit informatizaci, centrální evidenci zásob a materiálu v počítači, automatizované hodnocení stavu (při nedostatku by počítač upozornil na nutnost nákupu). Nejlepší bude nákup standardního programového vybavení, zakázka “programu na míru” by byla velmi nákladná.

– Eliminovat změny v požadavcích na termín dodání během rozpracované zakázky ze strany zákazníků, smluvně ošetřit, určit výši penále či pokut a jiných nástrojů aplikovaných v případě neplnění z obou stran.

– Vzhledem k dobré finanční situaci firmy je možné časem (po úspěšné restrukturalizaci organizační struktury, výroby, expanze na zahraniční trhy atd.) vytvořit i vlastní útvar vývoje. Tím by si firma dlouhodobě zajistila odbytové příležitosti. Možností je zainteresovat i zaměstnance na nižší úrovni tím, že realizovaný návrh vylepšení bude patřičně ohodnocen.

  1. Jak byste tyto změny řadili, tzn. jaké priority a proč byste jim přiřadili?

– reorganizovat útvar výroby (zaměstnat pracovníky na více směn), zavést managementu kvality (řešit oblast hygieny a dalších norem)

– rozšířit technický útvar

– zavést IT v podniku

– vytvořit vhodný program v oblasti personalistiky (zpočátku externí specializovaná firma, pak případně vlastní oddělení)

– získat vhodné právní zázemí (zpočátku externí specializovaná firma, pak případně vlastní oddělení), – vytvořit marketingové oddělení

– vytvořit finanční a ekonomický útvar,

– případně rozšířit kapacitu

– expandovat do zahraničí.